Close

Jahanzaib Khan

Email : bdotikri[at]gmail[dot]com
Designation : BDO Tikri
Phone : 7006521056